วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

บทที่ 5

สร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์

.....การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
.......คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาสาระ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
...1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว
...2. ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ การตัดสิน คำตอบ
...3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวัลหรือคะแนน
...4. ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าลำดับต่อไปรูปแบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
...1. เพื่อการสอน สอนเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน
...2. ประเภทแบบฝึกหัด เพื่อฝึกความแม่นยำ
...3. ประเภทสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลอง
...4. ประเภทเกมการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
...5. ประเภทการค้นพบ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองกระทำสิ่งต่างๆจนสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง
...6. ประเภทแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด ตัดสินใจ
...7. ประเภทเพื่อการทดสอบ ใช้ประเมินการสอนของครู

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
...1. สร้างแรงจูงใจในการเรียน ดึงดูดความสนใจ
...2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว
...3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
...4. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างชัดเจน
...5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเรียนการสอน